Regulamin

REGULAMIN SERWISU

 • 1

Określenie Podmiotu Odpowiedzialnego

 

 1. Podmiotem odpowiedzialnym [dalej Administrator] jest:

Webunikat.pl Arkadiusz Sałek

z siedzibą przy ul. Gębarzewska 38b/1, 26-600 Radom

NIP:9482514238

REGON: 363952512

Telefon: + 48 502436690

E-mail: biuro@znanefirmy.pl

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Administrator prowadzi internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem znanefirmy.pl
 2.  Ogłoszeniodawcą [dalej Klient] może być każda posiadająca Konto Klienta:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Użytkownikiem [dalej Użytkownik] może być:
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów PKD.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem i/lub Użytkownikiem.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3

Warunki korzystania z usług

 1. W celu skorzystania z usług należy posiadać poprawnie zweryfikowane Konto Klienta lub posiadać status Użytkownika.
 2. Świadczenie usług ma charakter bezterminowy.
 3. Klient oraz Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Administratora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem podanym w paragrafie 1.
 4. Administrator świadczy usługi darmowe oraz płatne.
 • 4

Użytkownik

 1. Posiadanie statusu Użytkownika nie wymaga wypełniania żadnych formularzy interaktywnych.

 

 1. Posiadanie statusu Użytkownika nie uprawnia do zawierania żadnych umów z Administratorem.

 

 1. Użytkownik może wypełnić dodatkowe formularze interaktywne znajdujące się na stronach internetowych Administratora w celu:
 • kontaktu z Klientem poprzez formularz znajdujący się na stronie;
 • wysłania wiadomości bezpośrednio do Administratora;
 • napisania opinii o danym Kliencie.
 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z dodatkowych usług, opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zawiera on z Administratorem umowę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 5

Klient

 1. Konto Klienta pozwala na spersonalizowane korzystanie z usług w tym dodawanie oraz promowanie ogłoszeń.
 2. Każdy Klient może posiadać jedno Konto. W przypadku wykrycia przez Administratora większej ilości Kont administrowanych przez jednego Klienta, umowa o świadczenie usług może zostać zerwana, a Konta mogą zostać natychmiastowo zablokowane.
 3. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Platformy podając: login, adres e-mail i inne informacje jakie mogą być wymagane.
 4. Na adres email podany w formularzu wysyłana jest wiadomość weryfikacyjna z losowo wygenerowanym hasłem. W momencie otrzymania przez Klienta niniejszej wiadomości zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Klient powinien zmodyfikować otrzymane hasło do Konta i zachować je w tajemnicy.
 6. Klient zobowiązany jest podać adres e-mail, login oraz inne dane jakie nie stoją w sprzeczności z prawem, nie naruszają praw osób trzecich ani ogólnie przyjętych norm obyczajowych (w tym nie są nazwiskiem osoby która nie wyraziła na to zgody, nie stanowią słów powszechnie uznawanych za wulgarne, nie zawierają treści nie zgodnych z obowiązującym prawem, nie wprowadzają osób trzecich w błąd, nie są znakiem towarowym do którego Klient nie ma praw).
 7. Administrator może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za legalność materiałów przesyłanych oraz publikowanych przez Klienta.
 9. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa, zgody, licencję, i inne zezwolenia niezbędne do wykorzystywania materiałów jakie przesyła w ramach swojego Konta.
 10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 • 6

Obowiązki Klienta i Użytkownika

 1. Klient oraz Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient oraz Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w sposób nie naruszający prawa osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 3. Klient oraz Użytkownik bez pisemnej zgody Administratora nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.
 4. Klient oraz Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści (w tym zdjęcia).

 

 • 7

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dokłada należytej staranności aby korzystanie z Usług było możliwe przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek, systemów operacyjnych, podstawowych konfiguracji sprzętowych.
 2. Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia ciągłości działania usług. Nie gwarantuje on jednak ciągłej dostępności Usług.
 3. Administrator może ograniczać dostęp do usług na czas napraw, prac modernizacyjnych, prac konserwacyjnych, audytów, aktualizacji, awarii.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wejście w posiadanie loginu i hasła przez osoby trzecie (z przyczyn niezawinionych przez Administratora),
 • szkody spowodowane niepoprawnym korzystaniem z Usług,
 • utratę danych pozwalających na dostęp do Usługi przez Klienta,
 • treści publikowane przez Użytkowników oraz Klientów,
 • dotrzymanie postanowień umów zawieranych pomiędzy Klientem a Użytkownikiem,
 • otrzymywanie przez Klienta niechcianych wiadomości e-mail.
 1. Administrator może zaprzestać świadczenia usługi informując Klienta i Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta Klienta w celach sprzecznych z obowiązującym stanem prawnym, regulaminem, normami obyczajowymi Administrator zablokuje dostęp do świadczonych Usług oraz poinformuje odpowiednie organy ścigania o zdarzeniu.
 3. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Użytkownikiem.
 • 8

Ogłoszenia

 1. Klient posiada możliwość publikacji ogłoszeń związanych z tematyką serwisu internetowego.
 2. Publikacja ogłoszeń jest darmowa.
 3. Klient publikując ogłoszenie zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularze interaktywne udostępnione przez Administratora.
 4. Każde ogłoszenie podlega weryfikacji przez Administratora. Publikacja następuje automatycznie po pozytywnej weryfikacji, która wykonywana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
 5. Wszelkie informacje podane podczas tworzenia ogłoszenia muszą być zgodne ze stanem faktycznym i są wiążące dla Klienta.
 6. Klient może skorzystać z dodatkowo płatnych usług świadczonych przez Administratora, w tym usług promocji i wyróżnień ogłoszeń. Dokładny opis usług wraz z cenami oraz warunkami świadczeń znajduje się na stronach internetowych serwisu.
 7. Administrator może zmienić ceny lub zaprzestać świadczenia danych usług płatnych bez wcześniejszego informowania Klienta, jeżeli zmiany nie dotyczą obowiązujących umów.
 8. Administrator może odmówić opublikowania danego ogłoszenia jeżeli dane zawarte w formularzu budzą wątpliwości co do prawdziwości, rzetelności, zawierają błędy bądź gdy ogłoszenie nie jest związane bezpośrednio z tematyką serwisu. O powodzie odrzucenia Klient jest informowany drogą elektroniczną.
 9.  W przypadku odrzucenia publikacji ogłoszenia powiązanego z usługą płatną (np. promocji, wyróżnienia), Administrator zwraca pobrane środki niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o powodzie odrzucenia.
 • 9

Płatności

 1. Klient korzystając z usług płatnych ma do wyboru formy płatności:
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem Stripe Payments Europe, Ltd.. (Stripe);
 • przelewem na wskazane konto bankowe (przelew).
 1. 2. Warunkiem uruchomienia usługi jest poprawna autoryzacja płatności lub księgowanie płatności na koncie bankowym Administratora.
 2. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 3. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Administrator wezwie Klienta do zapłaty za usługę wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Administrator może odstąpić od umowy.
 4. Wszystkie ceny zawarte na stronach internetowych serwisu są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).
 • 10

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)

 1. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową, Konsument powinien zareklamować usługę wraz z opisem niezgodności.
 2. Administrator ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji wraz z opisem niezgodności.
 3. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;
 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 

 • ze względu na siedzibę Administratora sprawę może kierować bezpośrednio do mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe w Warszawie, przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa  http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131

 

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

 • 11

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
 4. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 • 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
 • o świadczeniu usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 13

Ochrona prywatności 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 1).
 • 14

Środki techniczne

 1. W celu korzystania z serwisu, niezbędne jest:
 2. a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. c) włączona obsługa JavaScript;
 5. d) akceptacja wykorzystywania plików cookies.
 • 15

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie serwisu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Administrator uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

Załącznik 1

Polityka prywatności

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest Webunikat.pl Arkadiusz Sałek

z siedzibą przy ul. Gębarzewska 38b/1, 26-600 Radom

NIP:9482514238

REGON: 363952512

Telefon: + 48 502436690

E-mail: biuro@znanefirmy.pl-  zwana dalej „Administratorem

 1. Dane osobowe w serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 2. Korzystanie z serwisu, w tym publikowanie ogłoszeń jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
 • zawierania umów – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu;
 • obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 •  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 2

 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów są wskazane poniżej
 • 3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w serwisie.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, adres IP, ID klienta.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby).
Obsługa zgłoszeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię, nazwisko, adres email, adres IP

 

ODBIORCY DANYCH 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w serwisie z usług płatnych;
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • 5

PROFILOWANIE 

 1. Administrator może korzystać w serwisie z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.
 2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie serwisu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • 6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
 • 7

COOKIES W SERWISIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu w następujących celach:
 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania;
 • dostosowywania zawartości strony serwisu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
 •  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających serwisu poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać w serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających serwis oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl